a

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom građanima na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Uspostava sadašnjeg sustava lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj započela je 1992. godine postavljanjem temeljnog zakonodavnog okvira te je sustav uspostavljen 1993. godine, stupanjem na snagu zakona kojima se uređuje teritorijalni ustroj, samoupravni djelokrug, izborni sustav, način financiranja lokalne samouprave, a oživotvoren provedbom prvih lokalnih izbora.

Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.

U Republici Hrvatskoj ustrojeno je ukupno 555 jedinica lokalne samouprave i to:

  • 428 općina,
  • 127 gradova te
  • 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija.

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, ima poseban status grada i županije, tako da je u Republici Hrvatskoj sveukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAKONODAVNI OKVIR

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10– pročišćeni tekst i  5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi – Narodne novine, broj 14/19
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj  86/06125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/0846/10 – ispravak, 145/1037/1344/1345/13 i 110/15)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/09150/11144/1219/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17)
Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/0861/11 i 4/18 – Uredba)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16 i 101/17)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)
Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10 i 125/14)
Ostali propisi
Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10 i 19/14)
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17)
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18 i 110/18)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13 i 73/17)
Zakon o grobljima (Narodne novine, broj 19/98 i 50/12)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12, 143/13 i 65/17)
Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07 i 86/12)
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96) odredbe glave VIII i IX,
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18)
Back to top