Zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10– pročišćeni tekst i  5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi – Narodne novine, broj 14/19
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj  86/06125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/0846/10 – ispravak, 145/1037/1344/1345/13 i 110/15)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/09150/11144/1219/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17)
Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/0861/11 i 4/18 – Uredba)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16 i 101/17)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)
Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10 i 125/14)
Ostali propisi
Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10 i 19/14)
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17)
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18 i 110/18)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13 i 73/17)
Zakon o grobljima (Narodne novine, broj 19/98 i 50/12)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12, 143/13 i 65/17)
Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07 i 86/12)
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96) odredbe glave VIII i IX,
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18)