a

Vijesti

Obavijest o deratizaciji na području Općine Štefanje

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2024. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

26. veljače 2024. g. DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC
27. veljače 2024. g.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE
28. veljače 2024. g.NARTA, BLATNICA

    Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno anti koagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

    Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

    Obavijest o zaprimanju zahtjeva za isplatu sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana za 2024. g. na području Općine Štefanje

    Na temelju  članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01., 125/05., 109/07., 125/08., 36/09., 39/06, 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19  i  144/20),  članka 3. Programa namjene dodjele sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 06/23) te članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), Općinski načelnik općine Štefanje donosi

     O B A V  I J E S T

    o zaprimanju zahtjeva za isplatu sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana za 2024. godinu na području Općine Štefanje

              Obavještavaju se zdravstveni radnici koji obavljaju primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje, da mogu podnesti zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Štefanje za 2024. godinu temeljem   Programa namjene dodjele sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje kojim je planiran iznosu raspodjele do 8.000,00 eura.

              U zahtjevu podnositelji moraju navesti za koju namjenu traže sredstva, priložiti potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana o nepostojanju dugovanja prema javnim davanjima kao i potpisanu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja za 2024. godinu za istu namjenu.

             Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do  6. veljače 2024.g. do 15,00 sati  u Općinu Štefanje, bez obzira na način dostave.
      Ova Obavijest objavljena je na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Štefanje www.stefanje.hr.
      Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona  043 / 778 – 029.

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK
                                                Silvestar Štefović, mag. theol.

    KLASA: 402-06/24-01/01
    URBROJ: 2103-18-02-24-1
    Štefanje,  29.  siječnja.2024.

      

    Javna objava – općinski načelnik

    SILVESTAR ŠTEFOVIĆ
    općinski načelnik
    Općine Štefanje

    Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21) dužan sam deklarirati okolnosti da je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kojeg sam ja nositelj, podnijelo prijavu na javni natječaj za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje u zakup, te s istom okolnosti upoznajem javnost objavom na internetskoj stranici Općine Štefanje, a sukladno uputi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

    Na taj način pravodobno skrećem pozornost članovima Općinskog vijeća Općine Štefanje, članovima Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i zainteresiranoj javnosti na potrebu kontrole provedbe predmetnog javnog natječaja te, ako dođe do sklapanja ugovora, na potrebu provođenja nadzora nad izvršavanjem istog.

    Također, u opisanoj situaciji obveznik sam sukladno članku 9. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21) u postupku provedbe javnog natječaja dužan se izuzeti od svakog pa i posrednog oblika sudjelovanja u donošenju odluka kojima bi se utjecalo na vlastiti poslovni interes kao i od svake druge radnje koju bi u provedbi postupka predmetnog javnog natječaja eventualno poduzimao te za poduzimanje istih ovlastiti drugu osobu.

    U Štefanju, 6. prosinca 2023.

    Silvestar Štefović, mag. theol.

    Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje

    Na temelju članka 31. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje od 18. listopada 2023. godine KLASA: 320-02/23-01/09, URBROJ: 2110/03-01-23-1, Općinsko vijeće Općine Štefanje objavljuje

    Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
    na području Općine Štefanje od 10. studenoga 2023. godine.

    OBAVIJEST O DERATIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

    Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti:


    PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

    1. listopad 2023. – DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC
    2. listopad 2023. – NARTA, BLATNICA
    3. listopad 2023. – STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

    Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bro-
    madialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

    Kontakt osoba Damir Golubić 099-5425 729.

    OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJUOPĆINE ŠTEFANJE

    Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 13. rujna u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije
    komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.
    U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

    Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

    OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJUOPĆINE ŠTEFANJE

    Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 30. kolovoza u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i
    swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.


    Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

    Back to top