a

Vijesti

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje

Na temelju članka 31. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje od 18. listopada 2023. godine KLASA: 320-02/23-01/09, URBROJ: 2110/03-01-23-1, Općinsko vijeće Općine Štefanje objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Štefanje od 10. studenoga 2023. godine.

OBAVIJEST O DERATIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti:


PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

  1. listopad 2023. – DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC
  2. listopad 2023. – NARTA, BLATNICA
  3. listopad 2023. – STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bro-
madialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba Damir Golubić 099-5425 729.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJUOPĆINE ŠTEFANJE

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 13. rujna u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije
komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.
U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJUOPĆINE ŠTEFANJE

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 30. kolovoza u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i
swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.


Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

Odluku o proglašenju sajmenog dana za nedjelju 20.08.2023.g.

Na temelju članka. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 127/17., 98/19. i 144/20.), a u vezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), općinski načelnik donosi

O D L U K U
o proglašenju sajmenog dana na području Općine Štefanje

Članak 1.

           U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašava se 20. kolovoza 2023. godine sajmenim danom za blagdan „KRALJEVO“ na području Općine Štefanje.

Članak 2.

           Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično kao sastavni dio sajmenog događaja, za dan naveden u prethodnom članku može započeti od 07,00 sati i završiti do 24,00 sata.

Članak 3.

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnoj stranici Općine Štefanje.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 330-01/23-01/01                                                             OPĆINSKI NAČELNIK:
URBROJ: 2110/03-02-23-1                                                    Silvestar Štefović, mag.theol.
Štefanje, 04. kolovoza 2023.g.

Prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 31. srpnja 2023. godine donio Odluku o
proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Štefanje
koje je navedeno područje zahvatilo 21. srpnja 2023.
Pozivaju se oštećenici koji imaju štete od olujnog vjetra na poljoprivrednim kulturama,
trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te
opremi, da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na propisanom obrascu.
Dokumentaciju koju je potrebno predati u Općinu Štefanje je: Popunjeni Obrazac PN,
kopija osobne iskaznice, dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRR-u (list A i B), kopija
kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN, za objekte: dokaz o legalnosti objekta, izvadak iz
zemljišne knjige (neslužbena kopija), fotodokumentacija i dokaz o troškovima nastalih uslijed
sanacije štete.
Dokumentaciju možete predati najkasnije do 08. kolovoza 2023. godine (utorak) na:

  • E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr,
  • putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom
    „Prijava štete od prirodne nepogode“ ili
  • osobno u Općinu Štefanje.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE – 2. krug

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 20. lipnja 2023. g. (utorak) u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Karlo Golubić: 099 542 5728.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

                                                                                                                                      

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 11. lipnja u jutarnjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije    komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/2642-897.

Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje u 2023.godini  

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLAN PROLJETNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

5. lipnja 2023. ponedjeljak – DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC

6. lipnja 2023. utorak – NARTA, BLATNICA

7. lipnja 2023. srijeda – STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

Back to top