a

Općinsko vijeće općine Štefanje konstituirano je na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine. Sjednice se održavaju redovito, te ih po potrebi saziva predsjednik Općinskog vijeća.  Rad Općinskog vijeće je javan, redovito ga prate mediji, a mogu ga pratiti i predstavnici Udruga građana, građani, te ostali gosti na poziv predsjednika vijeća sukladno članku 63. i članku 85. Poslovnika Općinskog vijeća.

Sastav Općinskog vijeća u sedmom mandatu:

1. Ivan Bilek – predsjednik (HDZ)
2. Ivan Forjan – potpredsjednik (HSS)
3. Ivan Šimunović (HDZ)
4. Dobrivoj Božičković (HDZ)
5. Andrea Kašnik (HDZ)
6. Ana Špoljar Kiđemet (HDZ)
7. Ana Šimunec (HDZ)
8. Mirko Golubić (Damir Bajs – NL)
9. Filip Vusić, mag. ing. techn. lign. (Damir Bajs – NL)
10. Ivan Međimurec (Damir Bajs – NL)
11. Adela Golubić (Damir Bajs – NL)
12. Jovana Božićković (SDP, HNS, HSU, ORaH, HSS Braće Radić)

* 10.2.2018. Adela Pavlović nakon udaje mijenja prezime u Golubić
** 18. rujna 2018. g. preminuo je predsjednik općinskog vijeća Marijan Markovinović
*** 28. studenoga 2018. g. na 8. sjednici općinskog vijeća u općinsko vijeće na mjesto
Marijana Markovinovića s liste HDZ-a ulazi Dobrivoj Božičković, a za predsjednika
Općinskog vijeća se izabire Ivan Bilek

Općinsko vijeće Općine Štefanje donosi Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju.

Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Štefanje, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna).

Općinsko vijeće donosi odluku o promjeni granice Općine, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano.

Nadalje, donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom, raspisuje lokalni referendum, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu, donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća i donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Sastav Općinskog vijeća u šestom mandatu (2013.-2017.):


1. Marijan Markovinović – predsjednik (HDZ)
2. Slavko Martinović – potpredsjednik (HSS)
3. Ivan Šimonović (HDZ)
4. Ivan Bilek (HDZ)
5. Tomislav Markovinović (HDZ)
6. Josip Iveković (HDZ)
7. Dražen Štefović (HDZ)
8. Dobrivoj Božićković (HDZ)
9. Vlado Koren (HSLS)
10. Ivan Grudenić (HSLS)
11. Dalibor Herceg (HSLS)
12. Sanela Šokec-Majurec (kandidat grupe birača)

Back to top