a

Općinsko vijeće Općine Štefanje

Predsjednik Općinskog vijeća – Ivan Bilek,

kontakt informacije:

tel: 043/778-029

fax: 043/778-276

e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Općinski načelnik

Općinski načelnik – Ivo Emić, kontakt informacije:

gsm: 098/436-496

tel: 043/778-029

fax: 043/778-276

e-mail: ivo.emich@gmail.com

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – Mirela Novaković, mag.oec. kontakt informacije:

tel: 043/778-029

fax: 043/778-276

e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Važniji dokumenti

Službeni vjesnik

Javna nabava

Back to top