a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima/obrtima za usluge dadilja u 2022. godini. Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću/obrtu za usluge dadilja utvrđuje se mjesečno u visini 65% troškova smještaja po djetetu koje roditelj/skrbnik plaća nadležnom dječjem vrtiću/obrtu za usluge dadilja.

Back to top