a

11. sjednica – 21.12.2022.10. sjednica – 12.09.2022.9. sjednica – 03.08.2022.8. sjednica – 19.05.2022.7. sjednica – 11.03.2022.6. sjednica – 17.02.2022.5. sjednica – 22.12.2021.4. sjednica – 20.10.2021.3. sjednica – 13.09.2021.2. sjednica – 09.07.2021.1. sjednica – 16.06.2021. – konstituirajućaSedmi saziv 2017. – 2021.


24. sjednica – 13.04.2021.

23. sjednica – 24.02.2021.

22. sjednica – 22.12.2020.

21. sjednica – 22.10.2020.

20. sjednica – 01.09.2020.

19. sjednica – 19.05.2020.

18. sjednica – 16.04.2020.

17. sjednica – 30.12.2019.

16. sjednica – 13.12.2019.

15. sjednica – 17.10.2019.

14. sjednica – 30.08.2019.

13. sjednica – 30.07.2019.

12. sjednica – 18.06.2019.

11. sjednica – 09.05.2019.

10. sjednica – 28.03.2019.

9. sjednica – 19.12.2018.

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik 9. sjednice 19.12.18

III izmjene i dopune proračuna za 2018. g

Suglasnost na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji Izrada strategije razvoja turzima

Suglasnost na prijedlog Odluke općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – vatrogasni centar

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa sustava CZ

Suglasnost o usvajanju Programa proslave obilježavanja blagdana sv. Stjepana Prvomučenika

8. sjednica – 28.11.2018.

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik 8. sjednice 28.11.18.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika OV

Odluka o usvajanju Plana proračuna OŠ s programima

Odluka o usvajanju Plana proračuna OŠ s projekcijama za 2020. i 2021.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019

Suglasnost na operativni program radova na održavanju NRC

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2018 godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2019 godinu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini

Suglasnost na odluku o prihvaćanju cjenika -otpad

Suglasnost na potpis Ugovora NRC 068

Odluka o pokretanju postupka II. izmjena i dopuna Prostornog plana

Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta

Odluka o pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta

Odluka o pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta

Odluka o pomoći za redovne srednjoškolce

Odluka o pomoći za redovne studente

Odluka o isplati jednokratne potpore za umirovljenike

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću ,

Odluka o izgradnji rasvjete NK Polet Narta

Odluka o sufinanciranju troškova ispitivanja plodnosti tla

Suglasnost na sadržaj prostora za rekonstrukciju DD Narta

Odluka o projektiranju D-43 u Štefanju

Odluka o projektiranju nogostupa u Štefanju

Odluka o projektiranju sanitarne kanalizacije u Štefnaju

Odluka o projektiranju nogostupa u Lamincu

7. sjednica – 10.9.2018.

Saziv 7. sjednice

zapisnik 7. sjednice-10.09.18

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za siječanj – lipanj 2018016

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja proračuna Općine Štefanje za razdoblje siječanj – lipanj 2018

Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje siječanj-lipanj 2018014

Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018017

Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018019

Odluka o usvajanju Plana dimnjačarske službe za 2018-2019

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklananje odbačenog otpada na području Općine Štefanje

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Štefanje u 2018021

6. sjednica – 19.6.2018.

Saziv 6. sjednice

zapisnik 6. sjednice-19.06.2018

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljnenim životinjama te divljim životinjama

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o davanju nekretnine na korištenje bez naknade

Suglasnost na potpis sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture

Suglasnost na odluku o održavanju 17.natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije u Općini Štefanje

5. sjednica – 17.5.2018.

Saziv 5. sjednice

zapisnik 5. sjednice – 17.05.2018.

Godišnji izvještaj o izvršenje proračuna 2017.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja proračuna Općine Štefanje za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje srpanj – prosinac 2017.

Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za razdoblje srpanj – kolovoz 2017.g.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Štefanje za 2017.

Odluka o I.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu sa PROGRAMIMA

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska

Odluka o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska

Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2018. godini

Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2018-2019.

Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2017-2018.

Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2017-2018

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Štefanje

Suglasnost na potpis Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta Čuvajmo okoliš zajedno između Općine Štefanje i Grada Čazme

Suglasnost na potpis Sporazuma o uspostavi reciklažnog dvorišta između Općine Štefanje i Općine Ivanska

4. sjednica – 19.2.2018.

Saziv 4. sjednice

zapisnik 4. sjednice -19.02.2018.

Statut Općine Štefanje – 19. veljače 2018.

Odluka o osnivanju Razvojne agencije

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom OŠ

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Štefanje

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća

Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu PP u DD Laminac

Suglasnost na potpis Aneks IV. Ugovora o zakupu PP DD Narta

Suglasnost na potpis Aneks IV. Ugovora o zakupu PP dom Štefanje

Suglasnost na potpis Ugovora povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom

3. sjednica – 20.12.2017.

Saziv 3. sjednice 20.12.2017.

zapisnik 3. sjednice 20.12.2017.

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna za siječanj -rujan 2017.g.

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja proračuna za siječanj – rujan 2017

Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika siječanj – rujan 2017

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Štefanje za 2018.g.

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje 20.12.2017.

Suglasnost na operativni program radova na održavanju NRC u zimskom razdoblju 2018

Zaključak o prihvaćenju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja polj zemljištem 

Godišnja analiza CZ za 2017.g.

Plan razvoja CZ za 2018.g.

2. sjednica – 11.09.2017.

Saziv 2. sjednice – 11.09.2017.

zapisnik 2. sjednice – 11.09.2017.

Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za procjenu štete od el. nepogda na području OŠ

Odluka o isplati naknade članovima OV i članovima radnih tijela OŠ

Odluka o isplati naknade i ostalih mat. prava za obnašanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika OV

Odluka o isplati naknade i ostalih materijalnih prava zaposlenicima

Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje kom dj održavanja javne rasvjete

Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i EU fondove

Odluka o izboru Odbora za priznanja Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i kom. infrastrukturu

Odluka o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta

Odluka o izradi projektne dokumentacije, troškovnika i rekonstrukcija DD Laminac

Odluka o nastavku izgradnje komunalne infrastrukture u GZ Laminska

Odluka o novelaciji prijekata vodoopskrbe

Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Štefanje

Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje PZ branitelja Agrotour

Odluka o projektiranju groblja u naselju Štefanje

Odluka o projektiranju nogostupa, kanalizacije i cesta u naselju Štefanje

Odluka o projektiranju NRC 028 i NRC 029 u naseljima Štefanje i Staro Štefanje

Odluka o projektiranju parka u Štefanju

Odluka o usvajanju fin. izvještaja proračuna 1-6-17

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika 1-6-17

Odluka o usvajanju Izvješća o troškovima lokalnih izbora i načinu njihova korištenja

Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava prorač. pričuve 1-6-17

Odluka o usvajanju polug. izvještaja o izvršenju proračuna 1-6-17

Odluka o usvajanju Programa proslave Dana općine Štefanje

Suglasnost na Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite

Suglasnost na Poslovnik o radu stožera civilne zaštite

Suglasnost na potpis ANEKS Ugovora o zakupu PP u DD Narta

Suglasnost na završno izvješće nadzornog inženjera za konstr. radove i građ-obrtn. radove u DD Narta

1. sjednica – KONSTITUIRAJUĆA – 19.06.2017. 

redoslijed konstituirajuće sjednice

zapisnik konstituirajuće sjednice

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje

Odluka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik

Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štefanje

23. sjednica – 16.03.2017.

Saziv 23. sjednice 16.03.2017.

Zapisnik 23. sjednice 16.3.2017.

Suglasnosti na potpis Aneksa III Ugovora o zakupu pp sa HP, dom Narta i Štefanje

Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu pp u društvenom domu Narta

Suglasnost na potpis Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom

Suglasnost na potpis Aneksa II Ugovora o koncesiji za skupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada

Rješenje ponuditelja Ivankom j.d.o.o. + Prijedlog

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika 7-12-16

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika 7-12-16

Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016

Odluka o usvajanju financ. izvještaja proračuna 1-12-16

Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Odluka o otpisu potraživanja i obveza

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

22. sjednica – 21.12.2016.

Saziv 22. sjednice 21.12.16.

Zapisnik 22. sjednice

Godišnja analiza sustava CZ 2016.

Odluka koeficijenti plaća JUO

Odluka o izvršenju proračuna 2017.

Odluka suglasnost NRC 068

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2017.

Smjernice za organ. i sustav CZ 2017.-2020.

Suglasnost i odluka zakup pp Narta

Suglasnost na cjenik usluga GKP 2017.

Suglasnost na financijski plan GKP 2017.

21. sjednica – 7.12.2016.

Saziv 21. sjednice 07.12.16

Zapisnik 21. sjednice 07.12.2016.

ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP PP

Odluka o pokretanju mjera sanacije crkve u Štefanju

Odluka o usvajanju fin.izvješća proračuna 1-9-16

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1-9-16

Odluka o usvajanju pisma namjere Bužak

Odluka o usvajanju plana zimske službe 2016-2017.

Suglasnost na sporazum Komunalije Čazma dimnjač. usluge

20. sjednica – 10.9.2016.

Saziv 20. sjednice

Zapisnik 20. sjednice 10.09.2016.

Odluka o usvajanju programa proslave dana općine 2016.g

Odluka o dodjeli javnih općinskih priznanja

Odluka o kupnji radnog vozila za GKP

Suglasnost na potpisivanje Ugovora o gradnji društvenog doma Štefanje breg

19. sjednica – 28.7.2016.

Saziv 19. sjednice

Zapisnik 19. sjednice 28. srpnja 2016.

Odluka o pomoći za knjige osnovna škola 802

Odluka o usvajanju fin.izvješća proračuna 1-6

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1-6-2016

Odluka o usvajanju izvješća oprorač. pričuvi

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna prorač

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Štefanje

Strategija razvoja Općine Štefanje

18. sjednica – 17.6.2016.

saziv 18. sjednice

Zapisnik 18. sjednice 17.6..2016.

Odluka NRC

Odluka o agrotehnickim mjerama polj.zemlj.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Odluka o preseljenju spomenika atifašistima

Odluka o projektiranju i rekonstrukciji doma Štefanje brijeg

Odluka o usvajanju fin.izvješća 1-3 mj. prračun

Odluka o usvajanju Idejnog rješenja uređenja groblja Štefanje

Odluka o usvajanju izvješća o radu GKP 1-12-15

Popis NRC DOPUNA

Suglasnost na Plan rada GKP 1-12-16

Suglasnost na potpisivanje ugovora NTC Kraka

17. sjednica – 23.3.2016.

saziv 17. sjednice

Zapisnik 17. sjednice 23.3.2016.

Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce šk.god.15.-16

Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente akadem.god.15.-16

Odluka o korištenju javnih prostora udruga građana

Odluka o određivanju lokacije za uređenje spomen prostora

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA I PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Odluka o osnivanju Centra za kulturnu baštinu OŠ

Odluka o pokretanju postupaka pripremnih radnji -koncesija dimnjačar

Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji 2016

Odluka o usvajanju financ. izvještaja proračuna 1-12-15

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2015

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 7-12-15

Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava prorač

Odluka o uvjetima prodaje putem pokretnih prodaja

Suglasnost na potpisivanje Aneks ugovora o zakupu pp sa HP,dom Narta i Štefanje

Suglasnost na potpisivanje Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom za 2016

Back to top