a

KORISNIK: Općina Štefanje

SUDIONICI AKTIVNOSTI: svi mještani naselja u Općini Štefanje (Blatnica, Daskastica, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara, Laminac, Narta, Staro Štefanje, Starine, Štefanje)

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

U cilju jačanja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sprječavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta osmišljene su aktivnosti informiranja i edukacija s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Informativno-obrazovne aktivnosti usmjerene su jednakomjerno i kontinuirano cijelom području provedbe projekta (9 naselja u općini). Ciljane skupine projekta su djeca predškolske dobi, školarci, mladi, žene, muškarci, umirovljenici, osobe s invaliditetom, odgojno-obrazovne institucije, domaćinstva, javne ustanove, udruge i turisti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:           1.866.562,50 kuna 

IZNOS  SUFINANCIRANJA:                           1.586.578,10 kuna

Financijska potpora:                                       85% RH (EU) : 15% Općina Štefanje

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:         03. 10. 2019. godine do 03. 10. 2020. godine

Svrha projekta i aktivnosti

Svrha projekta je osigurati zajedničko provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti na području općine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Provedba obrazovno – informativnih aktivnosti obuhvaća:

1. Izradu i distribuciju letka o odvajanju korisnog otpada,

2. Dizajn i distribuciju plakata,

3. Izradu Web stranice o gospodarenju otpadom informativno-edukativnog sadržaja,

4. Ugovaranje medijskog prostora objavom aktivnosti u lokalnim novinama i kroz radio-emisiju,

5. Edukativne radionice za sve ciljne skupine u svim naseljima općine (9 radionica).

Očekivani rezultati

Realizacija ovog projekta ima pozitivne dugoročne posljedice na ciljane skupine i na širu društvenu zajednicu.

Svrha je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, informirati i educirati ih o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, sprječavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Nedostatak informativno-obrazovnih aktivnosti utječe na odnos građana prema sustavu gospodarenja otpadom. Javnost prema otpadu ima pretežno negativan stav, što je utvrđeno Strategijom gospodarenja otpada RH te isto tako sve društvene skupine u pravilu otpad smatraju kao problem koji treba rješavati netko drugi.

Kako bi se još više utjecalo na stavove pojedinih društvenih skupina, potrebno je utjecati na podizanje svijesti o ulozi građana i značaju održivog gospodarenja otpadom. Potrebno je informirati širu javnost o gospodarenju otpadom na način da se doprinese održivom razvoju i to kroz provedbu sustava gospodarenja otpadom koji će kontrolirati nastajanje otpada, smanjiti negativan utjecaj proizvodnje otpada na okoliš, poboljšati učinkovitost resursa, omogućiti pravilno odlaganje, stimulirati investiranje i povećati ekonomske mogućnosti koje nastaju iz otpada što bi se kroz promotivne materijale realiziralo. Tako će građani kao krajnji korisnici pozitivno utjecati na stanje okoliša tj. na čistoću zraka, vode i zemlje, te na koncentraciju stakleničkih plinova koji utječu na klimatske promjene.

Ključne poruke koje će se njima prenijeti omogućit će raspolaganje pravilnim informacijama o gospodarenju otpadom putem informativnih materijala, te na taj način utjecati na značajne promjene u društvu u postupanju sa otpadom. Pravilnim informiranjem podići će se svijest građana te će se postići društvena i osobna korist od odvajanja otpada/recikliranja tj. osjećaj da se čini nešto dobro za zaštitu okoliša kako za sadašnje tako i za buduće generacije.

KONTAK OSOBA:  Denis Rešček, voditelj reciklažnog dvorišta Štefanje

www: https://www.stefanje.hr/reciklazno-dvoriste-stefanje/

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Back to top