a

OBAVIJEST

o odvozu otpada sa područja Općine Štefanje


MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD odvozi se tri (3) puta mjesečno – ponedjeljkom, prema uobičajenom rasporedu.

* Odvoz otpada na Uskrsni ponedjeljak *
Umjesto na Uskrsni ponedjeljak (13.04.2020.) komunalni otpad odvoziti će se u subotu – 11.04.2020. godine.

RECIKLABILNI OTPAD (papir i plastika) odvozi se jednom mjesečno prema sljedećem rasporedu:

Mjesec
godina
02/
2020.
03/
2020.
04/
2020.
05/
2020.
06/
2020.
07/
2020.
08/
2020.
Datum odvoza 24. 23. 20. 25. 22. 27. 24.

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD prikupljati će se 02.03.2020. godine.
Važna napomena:
Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.
PODNOŠENJE REKLAMACIJA
Potrošači mogu podnijeti pisani prigovor na izvršenu uslugu putem:
– pošte ili osobno na adresu Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje;
– telefaksa na broj 049/249-240;
– e-maila: info@mulltrans.eko-flor.hr
Pružanje javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada regulirano je Odlukom o načinu pružanja javneusluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (dalje u tekstu: Odluka) te Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, javno objavljenim na
web stranici www.mulltrans.eko-flor.hr.
Korisnik usluge dužan je sukladno Odluci i Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, bez odgađanja, a najkasnije u roku petnaest (15) dana nastupanja okolnosti koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge (stjecanje ili prestanak vlasništva nekretnine/posebnog dijela nekretnine, promjena: naziva ili adrese na koju se šalju akontacijske rate/nalozi za plaćanje, namjene prostora, potrebu za promjenom broja/volumena posude za otpad i drugim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge) pisanim putem obavijestiti davatelja usluge. Obrasci zahtjeva dostupni su na www.mulltrans.eko-flor.hr i na adresi davatelja usluge. Ukoliko korisnik usluge plaćanje vrši općom uplatnicom bez navedenog opisa plaćanja i u iznosu različitom od iznosa na zaprimljenim nalozima za plaćanje, davatelj usluge zadržava pravo knjiženja uplate po starosti zaduženja sukladno stanju na knjigovodstvenim karticama.
S poštovanjem, MULL-TRANS d.o.o.

Back to top