a

Provedbeni program Općine Štefanje za razdoblje 2021. – 2025. godine   

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štefanje

Tekstualni dio

Grafički prilozi

Strategija razvoja Općine Štefanje

Strategija razvoja Općine Štefanje

I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štefanje

Odluka o prvim izmjenama i dopunama PPOŠ

Odluka o prvim izmjenama i dopunama PPUOŠ – pročiščeni tekst

Grafički prilozi

1.0 kartograf – Korištenje i namjena provršina

2.1 kartograf – Elektroenergetska mreža

2.3 kartograf – Transport nafte i plina

2.4 kartograf – Vodno-gospodarski sustav

2.5 kartograf – Odvodnja otpadnih voda

3.0 kartograf – Uvjeti korištenja i zaštita prostora

4.1 ŠTEFANJE – Građevinsko područje naselja Štefanje

4.2 STARO ŠTEFANJE – Građevinsko područje naselja Staro Štefanje

4.3 NARTA – Građevinsko područje naselja Narta

4.4 LAMINAC – Građevinsko područje naselja Laminac

4.5 STARINE – Građevinsko područje naselja Starine

4.6 BLATNICA – Građevinsko područje naselja Blatnica

4.7. DASKATICA – Građevinsko područje naselja Daskatica

4.8. DONJA ŠUŠNJARA – Građevinsko područje naselja Donja Šušnjara

4.9. GORNJA_ŠUŠNJARA – Građevinsko područje naselja Gornja Šušnjara

Prostorni plan uređenja Općine Štefanje

Tekstualni dio prostornog plana Općine Štefanje

Grafički prikazi

1. PPOŠ 25000-NAMJENA

1. PPOŠ 25000-GRAĐEVINSKA PODRUČJA

2.1. PPOŠ 25000-INFRASTRUKTURA-PROMET

2.2. PPOŠ_25000-INFRASTRUKTURA-STRUJA

2.3. PPOŠ_25000-INFRASTRUKTURA-POŠTA I TK

2.4. PPOŠ_25000-INFRASTRUKTURA-PLIN

3. PPOŠ_25000-NAMJENA I UVJETI

4.1. PPOŠ 5000-Štefanje, građevinsko područje

4.2. PPOŠ 5000-Narta, građevinsko područje

4.3. PPOŠ 5000-Laminac, građevinsko područje

4.4. PPOŠ 5000-Blatnica, građevinsko područje

4.5. PPOŠ 5000-Daskatica, građevinsko područje

4.6. PPOŠ 5000-Šušnjara, građevinsko područje

Komunalne odluke

Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje

Odluka o oslobođanju komunalnog doprinosa legalizacija

Back to top