a
Otvoreni podaci

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Štefanje utvrđeno je na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Službenik za informiranje:

Mirela Novaković, mag. oec.

Telefon: 043/778-029

Telefax: 043/778-276

e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje, ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu na istoj adresi
  2. usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. telefonom na broj 043/778-029, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 043/778-276.
  4. putem elektroničke pošte opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac 1

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Obrazac 2

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – Obrazac 3

Način pristupa informacijama može biti:

  1. neposredan uvid u informaciju (neposredno pružanje informacije ili neposredan uvid u dokumente)
  2. dostavljanjem pisane informacije na adresu podnositelja zahtjeva
  3. preslikom i umnožavanjem dokumenata koji sadrže traženu informaciju podnositelja zahtjeva

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (“Narodne novine”, broj 85/15.)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html )

Zakon o pravu na pristup informacijama

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html )

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup metapodataka omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama. ( Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13).

http://www.digured.hr/

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g.

Back to top