a

Na temelju članka 22. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17), članka 52. Statuta Općine Štefanje (“Služeni vjesnik Općine Štefanje” br. 03/13 i 05/15 ), te sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša (NN br. 64/08) Općinski načelnik Općine Štefanje donosi

Zaključak – plan gospodarenja otpadom

05.02.2018. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške projecjene utjecaja na okoliš PGO-a Općine Štefanje 

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom

Obrazac sudjelovanja javnosti

IZVJEŠĆE O JAVNOM UVIDU

Odluka o postupku ocjene o potrebi strateške procjene za Plan gospodarenja otpadom

17.05.2018. – Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 2017.-2022. godine

Back to top