a

Odvoz komunalnog otpada – čipiranje spremnika

Općina Štefanje obavještava sve korisnike javne usluge sakupljanja otpada da će tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 13.06.2022. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad. Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bih se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17, 84/19) te Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Back to top