a

Odluku o proglašenju sajmenog dana za nedjelju 20.08.2023.g.

Na temelju članka. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 127/17., 98/19. i 144/20.), a u vezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), općinski načelnik donosi

O D L U K U
o proglašenju sajmenog dana na području Općine Štefanje

Članak 1.

           U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašava se 20. kolovoza 2023. godine sajmenim danom za blagdan „KRALJEVO“ na području Općine Štefanje.

Članak 2.

           Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično kao sastavni dio sajmenog događaja, za dan naveden u prethodnom članku može započeti od 07,00 sati i završiti do 24,00 sata.

Članak 3.

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnoj stranici Općine Štefanje.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 330-01/23-01/01                                                             OPĆINSKI NAČELNIK:
URBROJ: 2110/03-02-23-1                                                    Silvestar Štefović, mag.theol.
Štefanje, 04. kolovoza 2023.g.

Back to top