a

Na temelju članka 8. Izjave o osnivanju Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za direktora/ice od dana 17. listopada 2014. godine Skupština Društva raspisuje dana 20. listopada 2014. godine:

N A T J E Č A J

za direktora/icu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.

I.

Za izbor i imenovanje direktora/ice Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta, utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i slijedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke (poželjni smjerovi financije ili menadžment)

– minimalno radno iskustvo 2 godine

– radno iskustvo na rukovodećim poslovima

– radno iskustvo na poslovima nadzora aktivnosti te nadzora procesa računovodstva i financija

– radno iskustvo na komunalnim poslovima i poznavanje Zakona o komunalnom gospodarstvu

– potrebno napredno znanje korištenja excela

– radne, stručne i organizacijske sposobnosti

– razvijene analitičke, interpersonalne i komunikacijske vještine

– sklonosti timskom radu

– točnost, ažurnost, strukturiranost, fleksibilnost, samostalnost

Uz navedene uvjete prednosti su:

– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

– aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacija, Internet, e-mail)

– vozačka dozvola “B” kategorije

– posjedovanje vlastitog automobila

II.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– presliku vozačke dozvole B kategorije

– dokaz o naprednom poznavanju excela

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

– ako kandidat ostvaruje pravo prednosti na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu

III.

Direktor Društva prima se na rok od 4 godine.

IV.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na službenoj web stranici Općine Štefanje, službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u lokalnim novinama Bjelovarskom listu.

V.

Kandidati koji ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje.

VI.

Prijave se predaju poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o., Štefanje 61, 43246 Štefanje uz naznaku “Natječaj za imenovanje direktora”.

VII.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VIII.

Odluku o izboru i imenovanju direktora donosi Skupština Društva. Obavijest o izboru dostavlja se svim kandidatima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru, uz pridržavanje prava poništenja ili djelomičnog poništenja natječaja, bez posebnog obrazloženja.

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Ivo Emić, načelnik

Back to top