a

2. Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Štefanje

3. Odluka o prijevozu pokojnika na području Općine Štefanje

4. Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Općine Štefanje

5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Štefanje

6. Odluka o obvezi plačanja i visini komunalne naknade

7. Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje

9. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Štefanje

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Štefanje

Odluka o oslobođanju komunalnog doprinosa u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru


5.2.2021. g.


1.12.2021. g.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 47. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, broj 21/1) općinski načelnik Općine Štefanje upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Radi usklađivanja s novom pravnom regulativom, Općina Štefanje izradila je Nacrt odluke kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na svom području.
Odluka se temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/17).
S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr  ili putem pošte na adresu Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje
Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.
Cilj odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.
Sukladno odredbi članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću se provodi u trajanju od najmanje 30 dana.
Savjetovanje će trajati od 01. prosinca 2021. godine do 01. siječnja 2022. godine.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Štefanje  https://www.stefanje.hr/

NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.


10. rujna 2018. g. – Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklananje odbačenog otpada na području Općine Štefanje

“Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 94/13, 73/17 i 14/19), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i dostaviti ga na adresu Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje ili na mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Back to top