a

Otvoreni natječaji


Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje

Obrasci

Tablice

Prilozi

Geodetske skice

Karte


Zatvoreni natječaji


Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/16) i članka 49. Statuta općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/21), općinski načelnik Općine Štefanje, objavljuje

Javni natječaj

o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje

U zakup na određeno vrijeme u trajanju do 5 godina daje se poslovni prostor:
Društveni dom u Štefanju, u prizemlju, za proizvodno-uslužnu djelatnost (pekarski i slastičarski proizvodi)

– koji se sastoji od površine: 20 m2 radnog prostora sa sanitarnim čvorom.

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 2. Početna cijena zakupnine iznosi: 70,00 eura (sedamdeseteura).
 3. Poslovni prostor daje se u zakup na rok do 5 (pet) godina.
 4. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom
 5. ožujka 2023.g. do 13,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: OPĆINA ŠTEFANJE, Štefanje 61, 43246 Štefanje, sa naznakom “ZA NATJEČAJ ZAKUP
  POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ”.
 6. Ponuda mora sadržavati:
  -ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu odnosno sjedište i OIB (u prilogu presliku osobne ili obrtnice, rješenje o registraciji odnosno izvadak iz obrtnog registra, dokaz o državljanstvu fizičke osobe ili upisu u sudski registar pravne osobe) – ne stariji od 6 mjeseci,
  -potvrdu o uplaćenoj jamčevini
  -broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena uplaćena jamčevina,
  -oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,
  -naznačenu djelatnost koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru,
  -ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
  -potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Štefanje i državnom proračunu
  (potvrda Porezne uprave) – ne starije od 30 dana.
 7. Jamčevina koji ponuditelji moraju priložiti iznosi 10% početnog iznosa zakupnine, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Štefanje: HR1523400091845000002, model: HR68, poziv na broj: 7242-OIB,
  opis plaćanja: „Jamčevina-natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje“.
 8. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sve uvjete iz natječaja.
 9. Otvaranje ponuda vršiti će se 03. ožujka 2023. godine u 13,00 sati u prostoru Općine Štefanje (općinska vijećnica).
 10. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 11. Nepotpune, nepravodobne i nejasne ponude te ponude natjecatelja koje ne ispunjavaju zakonske uvjete neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.
 12. Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklapa s Općinom ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora i preuzima prostor.
 13. Općina Štefanje zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i poništiti natječaj bez obrazloženja.
 14. Sve dodatne informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti radnim danom od 8 – 14 sati u prostorijama Općine Štefanje ili na telefon 043/778-029. Zainteresirani mogu pogledati poslovni prostor u istom vremenu uz prethodnu najavu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.

KLASA: 372-02/23-01/01
URBROJ: 2110/03-02-23-3
Štefanje, 23. veljače 2023. g.


Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, KLASA: 382-01/23-01/01, URBROJ: 2110/03-02-23-01, od 22. veljače 2023. godine i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21 i 114/22), pozivamo elektroničke medije da se jave na

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz

Proračuna Općine Štefanje za 2023. godinu za medijsko informiranje i promidžbu.


Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018, 98/2019 i 57/2022) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Štefanje, KLASA: 320-02/22-08/238, URBROJ: 525-06/176-22-11 od 14. prosinca 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Štefanje


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak), članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 49. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 02/21), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Štefanje KLASA: 940-01/22-01/03, URBROJ: 2110/03-02-22-2 od 5. listopada 2022.g., raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štefanje

I. PREDMET I UVJETI NATJEČAJA

                Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda i to za:

                – katastarska čestica broj 175/4 – Daskatica LIVADA, površine 641 m2, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda Bjelovar, zemljišnoknjižni odjel Čazma u z.k. uložak broj  292, katastarske općine Vagovina, u cijelosti 1/1, po početnoj cijeni od 3.200,00 kune ili 425,39 eura.

Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti jamčevina u visini od 10% od naznačene početne cijene uplaćuje se na poslovni račun Općine Štefanje IBAN: HR 1523400091845000002 s pozivom na broj HR68  7706 – OIB ponuditelja s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“ u opisu uplatnice.
Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimljene ponude otvara javno, sastavlja zapisnik o svom radu te ga dostavlja nadležnom tijelu, koje nakon toga donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.  Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku 15 dana od dana donošenja Odluke.
Izabrani  najpovoljniji ponuditelj dužan je iznos ponuđene cijene, umanjene za uplaćeni iznos jamčevine, uplatiti na poslovni račun Općine Štefanje u roku  od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Kupoprodajni ugovor obvezno sadrži  odredbu da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegovog prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.
Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, porez na promet nekretnina i troškove prijenosa vlasništva snosi kupa           U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet a prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Ako kupac zakasni  s plaćanjem ostatka kupoprodajne cijene više od Tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Štefanje i na  Internet stranicama www.stefanje.hr.

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
– ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
– za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU, za obrtnike: original ili presliku obrtnice, a za pravne osobe originali ili preslika izvatka iz sudskog registra ne  starija od 30 dana,
– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
–  pisanu izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa uvjetima natječaja, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponude,
– broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine.
Povjerenstvo za provedbu natječaja javno će otvoriti pristigle ponude i sve podatke o ponudama unijeti u Zapisnik.
Ponuda za natječaj dostavlja se poštom ili osobno predati u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju  nekretnina – NE OTVARAJ“, na adresu:

                                               Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje.

     Rok za dostavu pisanih ponuda je 10 (deset) dana od da objave natječaja na oglasnoj ploči te web stranici Općine Štefanje bez obzira na način dostave.
Zakašnjele, neuredne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, već će Povjerenstvo odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost.
Javno otvaranje pisanih ponuda na javni natječaj provodi Povjerenstvo, a ono će se provesti u prostorijama Općine Štefanje, dana

17. listopada 2020. godine (ponedjeljak) u 14,00 sati

Otvaranju ponuda mogu nazočiti svi natjecatelji koji su podnijeli ponude odnosno njihove ovlaštene ili opunomoćene osobe, a koje su dužne predočiti i dostaviti ovlaštenje ili punomoć. Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja voditi će se kriterijem naviše ponuđene cijene, ne manjom od početne, pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja. Na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva, konačnu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu donosi načelnik Općine Štefanje. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se kupoprodajni ugovor kojeg potpisuje općinski načelnik. Općina Štefanje može donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u svako doba u kojem slučaju su dužni obrazložiti razloge poništenja.

                Iznimno, nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, a prije donošenja Odluke o prodaji, općinski načelnik može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj, pri čemu Općina ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

                Odluka o poništenju javnog natječaja objavljuje se na isti način kao i javni natječaj za prodaju nekretnine.

                                                                                                                              OPĆINSKI NAČENIK
Silvestar Štefović, mag.theol


                Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi Štefanje – Ivanska“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0113, projekt „Zaželi Štefanje-Ivanska“ od 28. srpnja 2022. godine, Općina Štefanje, Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi Štefanje-Ivanska“Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Naziv poslodavca: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje
Broj traženih radnica: 10
Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: naselja na području općine Štefanje i općine Ivanska
Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
Naknada za prijevoz: djelomična naknada

Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl. ),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,-
– pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima,
– drugi poslovi vezani za skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnijem položaju.
Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest ( 6 ) krajnjih korisnika.

Vrijeme početka i trajanja rada: Predvidivo od 01. rujna 2022. godine do 28. veljače 2022.g.

Ciljane skupine:

 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine)

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici:

• žene od 50 godina i više,
• žene s invaliditetom,
• žrtve trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja,
• azilantice,
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
• liječene ovisnice,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
• pripadnice romske nacionalne manjine,
• beskućnice,
• pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Uz prijavu na oglas kandidatkinje trebaju priložiti:
 Zamolba – vlastoručno potpisana
 Životopis s kontakt telefonom – vlastoručno potpisan
 Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),
 Preslika osobne iskaznice,
 Dokaz o završenoj školi (presliku svjedodžbe),
 dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 Uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu oglasa za prijam u službu (dostupna na službenoj internet stranici Općine Štefanje: www.stefanje.hr)*

*Napomena: Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka je moguće preuzeti osobno u uredu Općine Štefanje na adresi: Štefanje 61, 43246 Štefanje, u prostoru HZZ-a PU Bjelovar (Ispostava Čazma) te službenoj internet stranici Općine Štefanje                                              ( www.stefanje.hr ).

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:
• Žene od 50 godina i više
osobna iskaznica
• osobe s invaliditetom
nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
• žrtve trgovanja ljudima
uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
• žrtve obiteljskog nasilja
uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
• azilantice
odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
• liječene ovisnice
potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
potvrda o otpuštanju
• pripadnice romske nacionalne manjine
izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
• beskućnice
rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
• pripadnice ostalih ranjivih skupina
potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno u roku 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar odnosno zaključno s 26. kolovoza 2022. godine, bez obzira na način dostave na adresu:

Općina Štefanje, Štefanje 61, 63246 Štefanje, s naznakom
„Oglas za prijem u radni odnos – Program Zaželi Štefanje-Ivanska“.

Nepravovremene i nepotpune prijava neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas.
Intervju će se održati 30. kolovoza 2022. godine u prostorijama Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje.
Kandidatkinje će o rezultatima izbora biti obavještene u zakonskom roku.  

                                                                                                  PROČELNICA:

                                                                                        Mirela Novaković, mag.oec.

Obavještavaju se sve kandidatkinje koje nisu ispunile formalne uvjete iz oglasa da svoju natječaju dokumentaciju, po potrebi, mogu preuzeti u Općini Štefanje, Štefanje 61, svakim radnim danom do 15. rujna 2022. godine od 08,00 do 14,00 sati.


Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano za članak 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje r a s p i s u j e

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje na radno mjesto:

 • Viši referent za opće i upravno-administrativne poslove – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta), uz obvezni probni rad u trajanju dva mjeseca.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
– poznavanje rada na računalu,
– organizacijske i komunikacijske vještine.

Osobe koje su ranijim propisima stekle višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

Mjesto rada: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje.

Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg su dužni položiti u zakonskom roku.

U službu na određeno vrijeme ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u oglasu odnose se jednako na muški i na ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na oglas se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Prijavi na oglas prijavitelji su dužni priložiti:

 • zamolbu uz obvezan kontakt broj telefona i e-mail – vlastoručno potpisana,
 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (stručna sprema i struka)– preslika diplome,   
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • izjava podnositelja prijave da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)– vlastoručno potpisana,
 • izjava prijavitelja o poznavanju rada na računalu – vlastoručno potpisana,
 • izjava prijavitelja o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika u govoru i pismu – vlastoručno potpisana,
 • izjava prijavitelja o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu – vlastoručno potpisana,
 • dokaz o radnom stažu: potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radnopravnom statusu) – ne starija od 30 dana,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe,
 • izjava prijavitelja da se osobni podaci mogu obrađivati u postupku Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene, za radno mjesto Viši referent za opće i upravno administrativne poslove, te da se koriste u postupku Oglasa i pri izboru u službu – vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravodobne prijave na oglas za prijam u službu na određeno neće se razmatrati. Osoba koja podnese nepotpunu i nepravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene na oglasu.

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca  (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto uz obvezu polaganja ispita u skladu sa zakonom.  

Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca od dana prijma u službu.  

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti originali, ali izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ovaj oglas objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Štefanje i internet stranici Općine Štefanje.

Na Internet stranici Općine Štefanje www.stefanje.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva i provodi prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Na Internet stranici Općine Štefanje www.stefanje.hr i oglasnoj ploči Općine Štefanje objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje – pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima i intervju)  najmanje 5 (pet) dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijavitelji prijavom na oglas pristaju da Općina Štefanje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Općina Štefanje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisane prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta odnosno obveznim prilozima podnose se u roku 8 (osam) dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, preporučenom pošiljkom ili neposrednou zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME, RADI ZAMJENE – NE OTVARATI“ na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje.

Općina Štefanje zadržava pravo poništenja oglasa bez prethodnog objašnjenja.

                                                                                     PROČELNICA:

                                                                            Mirela Novaković, mag.oec.


17.05.2022.


Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/16)  i članka 49. Statuta općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/21), općinski načelnik Općine Štefanje, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje

U zakup na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina daje se poslovni prostor za obavljanje trgovačke djelatnosti u prizemlju Društvenog doma Narta (zapadna strana zgrade), Narta 331, na kč.br. 363/2, k.o. Narta i to:

 • 55 m2 prodajnog prostora   i
 • 100 m2 skladišnog prostora, uz poslovni prostor.
 1. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 1. Početna cijena zakupnine iznosi: 3.000,00 kuna (tritisućekuna).
 1. Poslovni prostor daje se u zakup na rok do 10 (deset) godina.
 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. svibnja 2022.g. do 14,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: OPĆINA ŠTEFANJE, Štefanje 61, 43246 Štefanje, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.
 1. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu odnosno sjedište i OIB (u prilogu presliku osobne ili obrtnice, rješenje o registraciji odnosno izvadak iz obrtnog registra, dokaz o državljanstvu fizičke osobe ili upisu u sudski registar pravne osobe) – ne stariji od 6 mjeseci,
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini
 • broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena uplaćena jamčevina,
 • oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,
 • naznačenu djelatnost koju ponuditelj misli obavljati u poslovnom prostoru,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
 • potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Štefanje – ne starije od 30 dana,
 • potvrdu o podmirenim obvezama prema državnom proračunu (potvrda Porezne uprave) – ne starije od 30 dana.

6.   Jamčevina koji ponuditelji moraju priložiti iznosi 10% početnog iznosa zakupnine, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Štefanje: HR1523400091845000002, model: HR68, poziv na broj: 7242-OIB, opis plaćanja: „Jamčevina-natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje“.

7.   U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sve uvjete iz natječaja.  

8.   Ponuditelj dostavom svoje ponude prihvaća sve uvjete ovog javnog natječaja.

9.   Otvaranje ponuda vršiti će se 16. svibnja 2022. godine u 12,00 sati u prostoru Općine Štefanje (općinska vijećnica).

10.  Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

11.  Nepotpune, nepravodobne i nejasne ponude te ponude natjecatelja koje ne ispunjavaju zakonske uvjete neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

12.  Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklapa s Općinom ugovor o zakupu  najkasnije u roku od 8 dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora i preuzima prostor.  

13. Općina Štefanje zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i poništiti natječaj bez obrazloženja.

14.  Općina Štefanje ishodila je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju objekta u kojem se nalazi predmetni prostor te je za vrijeme trajanja ugovora moguć početak radova.

15. Sve dodatne informacije u vezi s natječajem  mogu se dobiti radnim danom od 8 – 14 sati u prostorijama Općine Štefanje ili na telefon 043/778-029. Zainteresirani mogu pogledati poslovni prostor u istom vremenu uz prethodnu najavu.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.

KLASA: 372-02/22-01/01
URBROJ: 2110/03-02-22-3
Štefanje, 05. svibnja 2022. g.10.02.2022. godine – Općina Štefanje objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 382-01/22-01/01, URBROJ: 2110/03-02-22-01, od 07. veljače 2022. godine i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21), pozivamo elektroničke medije da se jave na Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Štefanje za 2022. godinu za medijsko informiranje i promidžbu.  

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac_2

Izjava

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA ŠTEFANJE, Štefanje 61, 43246 Štefanje; u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH  SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ“

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Štefanje.


Na temelju članka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Viši referent za opće i upravno-administrativne poslove, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8319017.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje.


Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 2/21) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje (KLASA: 945-01/21-01/01; URBROJ: 2110/03-02-21-1 od 28. lipnja 2021. godine, općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 152/14 i 98/19), u vezi s člankom 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19) i Odluke općinskog vijeća Općine Štefanje o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje, Klasa: 943-01/21-01-03, Urbroj: 2110/03-01-21-1, od 13. travnja 2021. godine, općinski načelnik dana 26. travnja 2021. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje prikupljanjem pisanih ponuda


Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim zadrugama s područja Općine Štefanje u 2021. g. ( KLASA:421-03/21-01/01, URBROJ: 2110/03-02-21-1, od 30. ožujka 2021.g.) i  čl. 59. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje dana 31. ožujka 2021. godine raspisuje


Na temelju članaka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Štefanje  r a s p i s u j e:


Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 08.01.2021.

Na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Tehničar za održavanje – Voditelj vatrogasnog centra, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje,  na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8307989.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje


4. 3. 2020. – Općinski načelnik općine Štefanje donosi odluku o davanju u zakup u dijelu staklenog izloga poslovnog prostora prizemlja Društvenog doma Štefanje (istočna strana zgrade), Štefanje 61, na k.č.br. 1055, k.o. Štefanje, na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina, i to: – površine 1 m2,  za financijsko-uslužnu djelatnost (postavljanje bankomata). Početna cijena zakupnine iznosi: 100,00 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. ožujka 2020.g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.


14.01.2020. – Općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje


2. Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 27.11.2019.

Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 28.10.2019.

Back to top