a

Otvoreni natječaji


Na temelju članka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Viši referent za opće i upravno-administrativne poslove, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8319017.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje.


Zatvoreni natječaji


Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 2/21) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje (KLASA: 945-01/21-01/01; URBROJ: 2110/03-02-21-1 od 28. lipnja 2021. godine, općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 152/14 i 98/19), u vezi s člankom 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19) i Odluke općinskog vijeća Općine Štefanje o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje, Klasa: 943-01/21-01-03, Urbroj: 2110/03-01-21-1, od 13. travnja 2021. godine, općinski načelnik dana 26. travnja 2021. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje prikupljanjem pisanih ponuda


Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim zadrugama s područja Općine Štefanje u 2021. g. ( KLASA:421-03/21-01/01, URBROJ: 2110/03-02-21-1, od 30. ožujka 2021.g.) i  čl. 59. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje dana 31. ožujka 2021. godine raspisuje


Na temelju članaka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Štefanje  r a s p i s u j e:


Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 08.01.2021.

Na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Tehničar za održavanje – Voditelj vatrogasnog centra, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje,  na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8307989.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje


4. 3. 2020. – Općinski načelnik općine Štefanje donosi odluku o davanju u zakup u dijelu staklenog izloga poslovnog prostora prizemlja Društvenog doma Štefanje (istočna strana zgrade), Štefanje 61, na k.č.br. 1055, k.o. Štefanje, na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina, i to: – površine 1 m2,  za financijsko-uslužnu djelatnost (postavljanje bankomata). Početna cijena zakupnine iznosi: 100,00 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. ožujka 2020.g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.


14.01.2020. – Općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje


2. Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 27.11.2019.

Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 28.10.2019.

Back to top