a

Otvoreni natječaji


Trenutno nemamo otvorenih natječaja.


Zatvoreni natječaji


17.05.2022.


Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/16)  i članka 49. Statuta općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/21), općinski načelnik Općine Štefanje, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje

U zakup na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina daje se poslovni prostor za obavljanje trgovačke djelatnosti u prizemlju Društvenog doma Narta (zapadna strana zgrade), Narta 331, na kč.br. 363/2, k.o. Narta i to:

 • 55 m2 prodajnog prostora   i
 • 100 m2 skladišnog prostora, uz poslovni prostor.
 1. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 1. Početna cijena zakupnine iznosi: 3.000,00 kuna (tritisućekuna).
 1. Poslovni prostor daje se u zakup na rok do 10 (deset) godina.
 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. svibnja 2022.g. do 14,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: OPĆINA ŠTEFANJE, Štefanje 61, 43246 Štefanje, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.
 1. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu odnosno sjedište i OIB (u prilogu presliku osobne ili obrtnice, rješenje o registraciji odnosno izvadak iz obrtnog registra, dokaz o državljanstvu fizičke osobe ili upisu u sudski registar pravne osobe) – ne stariji od 6 mjeseci,
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini
 • broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena uplaćena jamčevina,
 • oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,
 • naznačenu djelatnost koju ponuditelj misli obavljati u poslovnom prostoru,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
 • potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Štefanje – ne starije od 30 dana,
 • potvrdu o podmirenim obvezama prema državnom proračunu (potvrda Porezne uprave) – ne starije od 30 dana.

6.   Jamčevina koji ponuditelji moraju priložiti iznosi 10% početnog iznosa zakupnine, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Štefanje: HR1523400091845000002, model: HR68, poziv na broj: 7242-OIB, opis plaćanja: „Jamčevina-natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje“.

7.   U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sve uvjete iz natječaja.  

8.   Ponuditelj dostavom svoje ponude prihvaća sve uvjete ovog javnog natječaja.

9.   Otvaranje ponuda vršiti će se 16. svibnja 2022. godine u 12,00 sati u prostoru Općine Štefanje (općinska vijećnica).

10.  Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

11.  Nepotpune, nepravodobne i nejasne ponude te ponude natjecatelja koje ne ispunjavaju zakonske uvjete neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

12.  Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklapa s Općinom ugovor o zakupu  najkasnije u roku od 8 dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora i preuzima prostor.  

13. Općina Štefanje zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i poništiti natječaj bez obrazloženja.

14.  Općina Štefanje ishodila je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju objekta u kojem se nalazi predmetni prostor te je za vrijeme trajanja ugovora moguć početak radova.

15. Sve dodatne informacije u vezi s natječajem  mogu se dobiti radnim danom od 8 – 14 sati u prostorijama Općine Štefanje ili na telefon 043/778-029. Zainteresirani mogu pogledati poslovni prostor u istom vremenu uz prethodnu najavu.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.

KLASA: 372-02/22-01/01
URBROJ: 2110/03-02-22-3
Štefanje, 05. svibnja 2022. g.10.02.2022. godine – Općina Štefanje objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 382-01/22-01/01, URBROJ: 2110/03-02-22-01, od 07. veljače 2022. godine i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21), pozivamo elektroničke medije da se jave na Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Štefanje za 2022. godinu za medijsko informiranje i promidžbu.  

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac_2

Izjava

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA ŠTEFANJE, Štefanje 61, 43246 Štefanje; u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH  SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ“

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Štefanje.


Na temelju članka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Viši referent za opće i upravno-administrativne poslove, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8319017.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje.


Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 2/21) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje (KLASA: 945-01/21-01/01; URBROJ: 2110/03-02-21-1 od 28. lipnja 2021. godine, općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 152/14 i 98/19), u vezi s člankom 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19) i Odluke općinskog vijeća Općine Štefanje o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje, Klasa: 943-01/21-01-03, Urbroj: 2110/03-01-21-1, od 13. travnja 2021. godine, općinski načelnik dana 26. travnja 2021. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Štefanje prikupljanjem pisanih ponuda


Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim zadrugama s područja Općine Štefanje u 2021. g. ( KLASA:421-03/21-01/01, URBROJ: 2110/03-02-21-1, od 30. ožujka 2021.g.) i  čl. 59. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 01/18 i 02/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje dana 31. ožujka 2021. godine raspisuje


Na temelju članaka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Štefanje  r a s p i s u j e:


Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 08.01.2021.

Na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Tehničar za održavanje – Voditelj vatrogasnog centra, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje,  na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8307989.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje


4. 3. 2020. – Općinski načelnik općine Štefanje donosi odluku o davanju u zakup u dijelu staklenog izloga poslovnog prostora prizemlja Društvenog doma Štefanje (istočna strana zgrade), Štefanje 61, na k.č.br. 1055, k.o. Štefanje, na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina, i to: – površine 1 m2,  za financijsko-uslužnu djelatnost (postavljanje bankomata). Početna cijena zakupnine iznosi: 100,00 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. ožujka 2020.g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.


14.01.2020. – Općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje


2. Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 27.11.2019.

Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 28.10.2019.

Back to top