a

Vijesti

HEP ODS d.d. – bez struje

HEP ODS d.o.o., DP Elektra Križ obavještava cijenjene potrošače da će zbog radova na rekonstrukciji 35 kilovoltnog dalekovoda Šumećani-Čazma, kojim se napaja grad Čazma i okolna mjesta ( Sišćani, Zdenčec, Gornji i Donji Draganec, Vagovina, Daskatica, Štefanje, Blatnica, Štefanje Breg, Laminac, Starine, Šušnjara, Martinac, Miklouš, Vučani, Grabovnica, Bojana, Milaševac, Komuševac), biti prekida u napajanju  na cijelom području dana 11.10. 2022 godine u terminu od 10:00 do 13:00 sati.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje.

U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odgađaju

Deratizacija – jesen 2022. g.

Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na području Općine Štefanje u 2022.godini  

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, donosimo:

PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

10. listopad 2022.DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
11. listopad 2022.LAMINAC I STARINE
12. listopad 2022.NARTA I  BLATNICA
13. listopad 2022.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener).  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

          Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

Proglašena prirodna nepogoda zbog suše

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 23. kolovoza 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Općine Štefanje.
Pozivaju se oštećenici koji imaju štete na poljoprivrednoj proizvodnji, ratarskim i povrtlarskim kulturama te trajnim nasadima od suše da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od prirodnih nepogoda na propisanom obrascu.
Dokumentaciju koju je potrebno predati u Općinu Štefanje je: Popunjeni Obrazac PN, kopija osobne iskaznice, dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u (list A i B),kopija kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN (ukoliko je račun različit od podataka u obrascu). Dokumentaciju možete predati najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine (srijeda) na:

 • e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr,
 • putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom „Prijava štete od prirodne nepogode“
 • osobno u Općinu Štefanje.

Dezinsekcija komaraca

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 24. lipnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. 

Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Dalibor Križan 099/370- 7472.

Odvoz komunalnog otpada – čipiranje spremnika

Općina Štefanje obavještava sve korisnike javne usluge sakupljanja otpada da će tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 13.06.2022. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad. Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bih se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17, 84/19) te Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Dezinsekcija komaraca

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje  komaraca  na području Općine Štefanje dana 07. lipnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. 

Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.                   

Kontakt osoba Dalibor Križan 099/370- 7472

Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje u 2022.godini  

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLAN PROLJETNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

11. svibanj 2022.DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
12. svibanj 2022.LAMINAC I STARINE
13. svibanj 2022.NARTA I  BLATNICA
14. svibanj 2022.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.  MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%). Kontakt osoba: Damir Golubić: 099/542 5729

Natječaj za direktora turističke zajednice

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje („Službene glasnik „05/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje o raspisivanju natječaja za direktora Turističke donesenoj na sjednici održanoj dana 12.04.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje općine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje , na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom
  sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka
 7. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB , adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, – specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim
  natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji
  odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim
  poslovima u turizmu
 • izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
  prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i
  izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu,
  rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim
  poslovima i u kojem trajanju;
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata,
  svjedodžbe ili indeksa);
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja,
  certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
 • uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera
  sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje –
  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu
  Štefanje vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) .
  Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
  turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema
  položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine
  od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog
  staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
  Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik
  će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.
  Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u
  svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU)
  2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o
  slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016.
  godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
  Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
  Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih
  prijava biti pozvani na dopunu prijave.
  Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete
  Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
  Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će peteročlano Povjerenstvo za provedbu
  natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Natječaja. O imenovanju direktora Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata. Turističko vijeće donosi odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje na mandat od četiri (4) godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od
dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Garić grad za Općinu Berek i Općinu Štefanje .
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica Garić grad za Općinu Berek i
Općinu Štefanje , Berek 77, 43232 Berek , osobno ili preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na: tzgaric.grad@outlook.com
Krajnji rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Berek i Općine Štefanje i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez obzira na način dostave.

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BEREK

PREDSJEDNIK :
Mato Tonković

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 47. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, broj 21/1) općinski načelnik Općine Štefanje upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Radi usklađivanja s novom pravnom regulativom, Općina Štefanje izradila je Nacrt odluke kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području. Odluka se temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21). S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr  ili putem pošte na adresu Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje. Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.
Cilj odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.
Sukladno odredbi članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću se provodi u trajanju od najmanje 30 dana.
Savjetovanje će trajati od 01. prosinca 2021. godine do 01. siječnja 2022. godine.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Štefanje  https://www.stefanje.hr/

NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.

Back to top