a

Vijesti

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJUOPĆINE ŠTEFANJE

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 13. rujna u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije
komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.
U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJUOPĆINE ŠTEFANJE

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 30. kolovoza u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i
swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.


Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

Odluku o proglašenju sajmenog dana za nedjelju 20.08.2023.g.

Na temelju članka. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 127/17., 98/19. i 144/20.), a u vezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), općinski načelnik donosi

O D L U K U
o proglašenju sajmenog dana na području Općine Štefanje

Članak 1.

           U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašava se 20. kolovoza 2023. godine sajmenim danom za blagdan „KRALJEVO“ na području Općine Štefanje.

Članak 2.

           Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično kao sastavni dio sajmenog događaja, za dan naveden u prethodnom članku može započeti od 07,00 sati i završiti do 24,00 sata.

Članak 3.

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnoj stranici Općine Štefanje.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 330-01/23-01/01                                                             OPĆINSKI NAČELNIK:
URBROJ: 2110/03-02-23-1                                                    Silvestar Štefović, mag.theol.
Štefanje, 04. kolovoza 2023.g.

Prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 31. srpnja 2023. godine donio Odluku o
proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Štefanje
koje je navedeno područje zahvatilo 21. srpnja 2023.
Pozivaju se oštećenici koji imaju štete od olujnog vjetra na poljoprivrednim kulturama,
trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te
opremi, da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na propisanom obrascu.
Dokumentaciju koju je potrebno predati u Općinu Štefanje je: Popunjeni Obrazac PN,
kopija osobne iskaznice, dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRR-u (list A i B), kopija
kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN, za objekte: dokaz o legalnosti objekta, izvadak iz
zemljišne knjige (neslužbena kopija), fotodokumentacija i dokaz o troškovima nastalih uslijed
sanacije štete.
Dokumentaciju možete predati najkasnije do 08. kolovoza 2023. godine (utorak) na:

  • E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr,
  • putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom
    „Prijava štete od prirodne nepogode“ ili
  • osobno u Općinu Štefanje.

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE – 2. krug

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 20. lipnja 2023. g. (utorak) u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Karlo Golubić: 099 542 5728.

Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje u 2023.godini  

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLAN PROLJETNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

5. lipnja 2023. ponedjeljak – DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC

6. lipnja 2023. utorak – NARTA, BLATNICA

7. lipnja 2023. srijeda – STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina – 2023

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Štefanje dežura:

– od 4. travnja  2023. do 7. travnja 2023.                    od 09,00 do  15,00 sati

– od  8. travnja 2023. do 10. travnja 2023.                  od 09,00  do 13,00 sati

– od 11. travnja 2023. do  13. travnja 2023.               od 09,00  do  15,00 sati

– 14. travnja 2023. (petak)                      od  09,00  do 20,00 sati

– 15. travnja 2023. (subota)                    od  09,00  do 24,00 sata.

Kontakt brojevi telefona za upute i informacije:

– 099/ 275-2018,     099 / 754 – 0314,     098/ 871-937.

e-mail: oip.stefanje@izbori.hr

EDUKATIVNA RADIONICA za poljoprivredna gospodarstva s područja općine Štefanje

U utorak 21. ožujka 2023. godine sa početkom u 12,00 sati u društvenom domu u Štefanju, održati će se EDUKATIVNA RADIONICA za poljoprivredna gospodarstva s područja općine Štefanje. S obzirom na nove izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje su stupile na snagu u svibnju 2022. godine koje su izmijenile način izbora najpovoljnije ponude na natječaju i prijavu na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebno je educirati sve sudionike u ovom procesu. Kako bi Općina Štefanje učinkovito i na najbrži mogući način pristupila provođenju natječaja poziva sva zainteresirana poljoprivredna gospodarstva i ostale sudionike, da prisustvuju ovoj edukativnoj radionici.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Silvestar Štefović, mag.theol.

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za isplatu sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana za 2023. g. na području Općine Štefanje

Na temelju  članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01., 125/05., 109/07., 125/08., 36/09., 39/06, 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19  i  144/20),  članka 3. Programa namjene dodjele sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 06/22) te članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 1/21), Općinski načelnik općine Štefanje donosi

O B A V  I J E S T

o zaprimanju zahtjeva za isplatu sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana za 2023. godinu na području Općine Štefanje

          Obavještavaju se zdravstveni radnici koji obavljaju primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje, da mogu podnesti zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Štefanje za 2023. godinu temeljem   Programa namjene dodjele sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje kojim je planiran iznosu raspodjele do 7.400,00 eura.

          U zahtjevu podnositelji moraju navesti za koju namjenu traže sredstva, priložiti potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana o nepostojanju dugovanja prema javnim davanjima kao i potpisanu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja za 2023. godinu za istu namjenu.

          Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do  14. ožujka 2023.g. do 15,00 sati  u Općinu Štefanje, bez obzira na način dostave.

           Ova Obavijest objavljena je na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Štefanje www.stefanje.hr.

            Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona  043 / 778 – 029.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Silvestar Štefović, mag. theol.

Back to top