Sjednice Općinskog vijeća

3. sjednica – 20.12.2017.

Saziv 3. sjednice 20.12.2017.

zapisnik 3. sjednice 20.12.2017.

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna za siječanj -rujan 2017.g.

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja proračuna za siječanj – rujan 2017

Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika siječanj – rujan 2017

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Štefanje za 2018.g.

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje 20.12.2017.

Suglasnost na operativni program radova na održavanju NRC u zimskom razdoblju 2018

Zaključak o prihvaćenju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja polj zemljištem 

Godišnja analiza CZ za 2017.g.

Plan razvoja CZ za 2018.g.

 

2. sjednica – 11.09.2017.

Saziv 2. sjednice – 11.09.2017.

zapisnik 2. sjednice – 11.09.2017.

Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za procjenu štete od el. nepogda na području OŠ

Odluka o isplati naknade članovima OV i članovima radnih tijela OŠ

Odluka o isplati naknade i ostalih mat. prava za obnašanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika OV

Odluka o isplati naknade i ostalih materijalnih prava zaposlenicima

Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje kom dj održavanja javne rasvjete

Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i EU fondove

Odluka o izboru Odbora za priznanja Općine Štefanje

Odluka o izboru Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i kom. infrastrukturu

Odluka o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta

Odluka o izradi projektne dokumentacije, troškovnika i rekonstrukcija DD Laminac

Odluka o nastavku izgradnje komunalne infrastrukture u GZ Laminska

Odluka o novelaciji prijekata vodoopskrbe

Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Štefanje

Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje PZ branitelja Agrotour

Odluka o projektiranju groblja u naselju Štefanje

Odluka o projektiranju nogostupa, kanalizacije i cesta u naselju Štefanje

Odluka o projektiranju NRC 028 i NRC 029 u naseljima Štefanje i Staro Štefanje

Odluka o projektiranju parka u Štefanju

Odluka o usvajanju fin. izvještaja proračuna 1-6-17

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika 1-6-17

Odluka o usvajanju Izvješća o troškovima lokalnih izbora i načinu njihova korištenja

Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava prorač. pričuve 1-6-17

Odluka o usvajanju polug. izvještaja o izvršenju proračuna 1-6-17

Odluka o usvajanju Programa proslave Dana općine Štefanje

Suglasnost na Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite

Suglasnost na Poslovnik o radu stožera civilne zaštite

Suglasnost na potpis ANEKS Ugovora o zakupu PP u DD Narta

Suglasnost na završno izvješće nadzornog inženjera za konstr. radove i građ-obrtn. radove u DD Narta

1. sjednica – KONSTITUIRAJUĆA – 19.06.2017. 

redoslijed konstituirajuće sjednice

zapisnik konstituirajuće sjednice

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje

Odluka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik

Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štefanje

23. sjednica – 16.03.2017.

Saziv 23. sjednice 16.03.2017.

Zapisnik 23. sjednice 16.3.2017.

Suglasnosti na potpis Aneksa III Ugovora o zakupu pp sa HP, dom Narta i Štefanje

Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu pp u društvenom domu Narta

Suglasnost na potpis Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom

Suglasnost na potpis Aneksa II Ugovora o koncesiji za skupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada

Rješenje ponuditelja Ivankom j.d.o.o. + Prijedlog

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika 7-12-16

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika 7-12-16

Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016

Odluka o usvajanju financ. izvještaja proračuna 1-12-16

Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Odluka o otpisu potraživanja i obveza

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

22. sjednica – 21.12.2016.

Saziv 22. sjednice 21.12.16.

Zapisnik 22. sjednice

Godišnja analiza sustava CZ 2016.

Odluka koeficijenti plaća JUO

Odluka o izvršenju proračuna 2017.

Odluka suglasnost NRC 068

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2017.

Smjernice za organ. i sustav CZ 2017.-2020.

Suglasnost i odluka zakup pp Narta

Suglasnost na cjenik usluga GKP 2017.

Suglasnost na financijski plan GKP 2017.

21. sjednica – 7.12.2016.

Saziv 21. sjednice 07.12.16

Zapisnik 21. sjednice 07.12.2016.

ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP PP

Odluka o pokretanju mjera sanacije crkve u Štefanju

Odluka o usvajanju fin.izvješća proračuna 1-9-16

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1-9-16

Odluka o usvajanju pisma namjere Bužak

Odluka o usvajanju plana zimske službe 2016-2017.

Suglasnost na sporazum Komunalije Čazma dimnjač. usluge

20. sjednica – 10.9.2016.

Saziv 20. sjednice

Zapisnik 20. sjednice 10.09.2016.

Odluka o usvajanju programa proslave dana općine 2016.g

Odluka o dodjeli javnih općinskih priznanja

Odluka o kupnji radnog vozila za GKP

Suglasnost na potpisivanje Ugovora o gradnji društvenog doma Štefanje breg

19. sjednica – 28.7.2016.

Saziv 19. sjednice

Zapisnik 19. sjednice 28. srpnja 2016.

Odluka o pomoći za knjige osnovna škola 802

Odluka o usvajanju fin.izvješća proračuna 1-6

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1-6-2016

Odluka o usvajanju izvješća oprorač. pričuvi

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna prorač

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Štefanje

Strategija razvoja Općine Štefanje

18. sjednica – 17.6.2016.

saziv 18. sjednice

Zapisnik 18. sjednice 17.6..2016.

Odluka NRC

Odluka o agrotehnickim mjerama polj.zemlj.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Odluka o preseljenju spomenika atifašistima

Odluka o projektiranju i rekonstrukciji doma Štefanje brijeg

Odluka o usvajanju fin.izvješća 1-3 mj. prračun

Odluka o usvajanju Idejnog rješenja uređenja groblja Štefanje

Odluka o usvajanju izvješća o radu GKP 1-12-15

Popis NRC DOPUNA

Suglasnost na Plan rada GKP 1-12-16

Suglasnost na potpisivanje ugovora NTC Kraka

17. sjednica – 23.3.2016.

saziv 17. sjednice

Zapisnik 17. sjednice 23.3.2016.

Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce šk.god.15.-16

Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente akadem.god.15.-16

Odluka o korištenju javnih prostora udruga građana

Odluka o određivanju lokacije za uređenje spomen prostora

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA I PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Odluka o osnivanju Centra za kulturnu baštinu OŠ

Odluka o pokretanju postupaka pripremnih radnji -koncesija dimnjačar

Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji 2016

Odluka o usvajanju financ. izvještaja proračuna 1-12-15

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2015

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 7-12-15

Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava prorač

Odluka o uvjetima prodaje putem pokretnih prodaja

Suglasnost na potpisivanje Aneks ugovora o zakupu pp sa HP,dom Narta i Štefanje

Suglasnost na potpisivanje Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom za 2016